Bli Medlem

Vill du bli medlem i Mullsjö Sportfiskeklubb? Eller köpa fiskekort till våran fina Mullsjön?Men innan du köper någon produkt av oss är det bra om du läser igenom våra stadgar. Där står det hur vi hanterar personuppgifter och lite annat matnyttigt. Stadgarna finner du lite längre ner.

Barn under 16 år fiskar gratis.

För att bli medlem skall du köpa medlemskort för året, sök upp Mullsjö i iFiske-appen, eller använd dessa direktlänkar till vår iFiske-sida:

Kostnaden är 200 sek för seniorer och 100 sek för juniorer (upp till 20 år).

Mullsjö sportfiskeklubb´s stadgar.

§1.
Mullsjö sportfiskeklubb bildades den 5 juni 1945.
Klubbens ändamål är att genom sammanslutning av fiskerättsägare
och för sportfiskeintresserade åstadkomma en rationell fiskevård
samt skydd mot olovligt fiske i Mullsjön och Trollsjön.

§2.
För att uppnå detta ändamål vill styrelsen i främsta rummet vädja
till klubbens medlemmar och innehavare av fiskekort att lojalt följa
de föreskrifter, som är oundvikliga för att vi skall lyckas i vårt uppsåt
att få ett bestående och rikligt bestånd i våra vackra sjöar.

§3.
Medlemskap i sportfiskeklubben har självskrivet varje fiskrättsinnehavare
och årsavgift erlägges ej av dessa. Övriga intresserade personer
kan erhålla medlemskap i klubben. Årsavgiften fastställes av ordinarie årsmöte.

Behandling av personuppgifter:
Vid köp av medlemskap och fiskekort i Mullsjön och Trollsjön innebär att:
Namn, adress telefonnummer, mailadress och i vissa fall bilder förekommer på
medlemslistor, medlemskort, fiskekort och resultatlistor.
Dessa uppgifter kan även förekomma på hemsida och socialamedier.
Alla uppgifter raderas eller förstörs efter varje års slut.
Uppgifterna förvaras inlåst och kan EJ läsas eller behandlas av obehöriga.
Avseende fiskekort raderas dessa efter gällande utgångsdatum.
Behöriga är styrelsen, fisketillsynsmän och försäljningsombud.
Dessa uppgifter år till för sammanställning av inkomster, medlemsantal och fisketillsyn.

§4.
Klubben skall verka för:
-att skapa ett gott kamratskap mellan klubbens medlemmar.
-att förbättra möjligheterna för ett gott fritidsfiske.
-att skapa trivsel på fiskevattnet genom ökad fiskehyfs och respekt för andras rätt.
-att öka sportsligheten för fisket såväl ifråga om redskap som i den anda fisket bedrivs.
-att öka den personliga kännedommen om fiskevårdens möjligheter och krav.
-att höja fritidsfiskets anseende genom att bekämpa tjuvfiske och andra olater på området.
-att tillvarataga fritidsfiskarnas intressen vid uppgörandet av lokala fiskestadgar
samt att sammarbeta med övriga intressenter inom fisket och med myndigheter för att
åstadkomma en ändamålsenlig organisation av fisket.
-att i de vatten som disponeras av klubben vidtaga de åtgärder som erfodras
för höjandet av fiskebeståndet.

§5.
Fiskekort berättigar till fiske med, metspö, kastspö och pimpel.
Medlemmar får fiska med, mörtstuga, mjärde, metspö, kastspö, pimpel
långrev (max 50 krok) och angeldon/ismete.
Ungommar under 15 år får fiska med, metspö, kastspö och pimpel utan fiskekort.
Fiskekortet är personligt och får EJ överlåtas.
Tillåtet antal angeldon/ismeten, 10 stycken.

§6.
FÖRBJUDET är:
-att fånga fisk med nät eller ryssja.
-att idka fiske med sax eller ståndkrok.
-att använda ryckare.

§7.
Varje klubbmedlem är skyldig:
-att följa gällande bestämmelser och stadgar.
-att vid upptäckt av otillåtet fiske av klubbmedlem eller
utomstående vidtaga de åtgärder, som förhindrar fisket eller upprepandet av detsamma.
-att iakttaga ett värdigt och hysat uppträdande mot andra fiskare.
-att medverka i samband med arbete med beslutande fiskevårdsåtgärder efter framställning av styrelsen.

§8.
Klubbens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av:
Ordförande och sex ledarmöter samt två suppleanter.
Ordförande och suppleanter väljes för en tid av ett år.
Övriga styrelseledamöter utses för en tid av två år,
på så sätt att halva antalet ledamöter avgår varje år.

Styrelsen är beslutmässig när minst fyra ledarmöter är närvarande.
Beslut fattas med röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.
Ordförande sammankallar styrelsen.

§9.
Vid årsmötet väljes varje år två revisorer och en revisorsuppleant.

Vid årsmötet väljes varje år en valkommité bestående av minst två ledarmöter.

§10.
Klubben har årsmöte före den 15 mars. Tid och plats meddelar styrelsen.

§11.
Medlem som bryter mot klubbens stadgar eller på annat sätt skadar klubbens anseende
och syften, kan av styrelsen uteslutas eller avstängas en viss tid.

§12.
Klubbens stadgar kan ändras genom beslut vid två klubbmöten, varav det ena skall vara årsmötet.
Mellan dessa beslut skall minst en månad förflyta.

§13.
Klubbens eventuella upplösning skall beslutas i samma ordning som för stadgaändring,
då även beslut fattas angående disponerandet av klubbens tillgångar.